Translations of this page:

User Tools

Site Tools


misc:tablica_pojmova
Pojam Prijevod Ostali prijedlozi prijevoda Izvor
assimilation theory teorija asimilacije (dantic) (kmikulic) Wikipedia1) slobodni prijevod
advance orgainizers napredno organiziranje (dantic - amaricic) Grubišić, A.2)
subsumption theory teorija obuhvaćanja (dantic- amaricic) Komlen, D. Završni rad3)
highly inclusive concepts izrazito uključeni koncepti (dantic- amaricic) slobodan prijevod
rote learning učenje napamet (dantic- amaricic) (jlivakovic) (ilesko) Gürbüz, Y. i Sungur. S.4)
meaningful learning smisleno učenje (dantic- amaricic) Tas, R. i sur.5)
subsumer ? (dantic- amaricic) ?
expository teaching (dantic- amaricic) frontalna nastavan/poučavanje slobodan prijevod
reception learning (dantic- amaricic) učenje opažanjem slobodan prijevod
learning by doing učenje kroz rad (mlovic) Sedlan König,Lj.6)
goal-based scenarios cilju usmjereni scenariji (mlovic) slobodni prijevod
cognitive load theory teorija kognitivnog opterećenja (dblazev) Mateljan, V.7)LINKgroup8)
instructional designs instrukcijski dizajni (dblazev) nastavni dizajni/dizajn nastave 9); nastavni sadržaj 10) (amaricic) CARNet 11)
concept mapping konceptualno mapiranje (icrnko) Sliško, J.12)
multimedia learning multimedijsko učenje (kbosnjak) Mateljan, V., Širanović, Ž. i Širanović, Ž.13)
Incidental learning nenamjerno učenje (jmarenic) Mihaljević Djigunović, J., Cergol, K. i Li, Q. 14)
dual coding theory teorija dvostrukog kodiranja (skos) Rebernjak, B. 15)
discovery learning učenje otkrivanjem (ljakob) (karbanasic) Bjelanović Dijanić Ž.16) Špiranec, S. 17)
guided discovery vođeno otkrivanje (ljakob - amaricic) vođeno istraživanje18) , usmjereno otkrivanje 19) Pavleković, M. 20)
unguided discovery nevođeno otkrivanje (ljakob - amaricic) nevođeno istraživanje, neusmjereno otkrivanje Pavleković, M. 21)
Contiguity Theory and One Trial Learning Kontingencijska teorija i učenje pokušajima i pogreškama(dsinjori) Teorija kontigviteta i učenje iz jednog pokušaja (amaricic); (aharabajsa)Hothersall, D. 22) Skripta 23)
Sign Learning Teorija očekivanja(dsinjori) Skripta 24)
Drive Redustion Theory Teorija redukcije nagona(dsinjori)(ajuric) Zarevski, P. 25) Skripta 26)
Stimulus Sampling Theory Asocijativno učenje(dsinjori) Skripta 27)
communities of practice zajednice prakse (bbrdovcak) Carnet 28)
connectivism konektivizam (mvidakovic) (avincek-jbosak) ista referenca i prijevod Bulatović, G. i Bulatović, LJ. 29)
actionable knowledge akcijsko znanje (mvidakovic) slobodan prijevod
social learning socijalno učenje (bbrdovcak) Samarin, R.M. i Takšić, V. 30)
legitimate peripheral participation legitimno periferno sudjelovanje (bbrdovcak) Bognar, B.31)
elaboration theory teorija razrade (pkralj) Carnet32)
summarizers preglednici (pkralj-iburic) slobodan prijevod
synthesizers sintetizatori (pkralj-iburic) slobodan prijevod
cognitive strategy activators aktivatori kognitivne strategije (pkralj-iburic) slobodan prijevod
learner control samokontrola učenika (pkralj-iburic) kontrola učenika (amaricic) slobodan prijevod
cone of experience stožac iskustva (sdaic) (btarabic) ista ref. i prijevod Matijević, M.33)
case-based learning učenje na temelju slučajeva (karbanasic) smaricic 34) Bašić, B.D.35)
case-based reasoning zaključivanje na temelju slučajeva (karbanasic) Bašić, B.D.36)
guided-inquiry approach pristup vođenim istraživanjem (karbanasic) Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K.37)
sensorimotor period senzomotoričko razdoblje (iposlon) Mihovec M. i Ružić A.38)
preoperational period predoperacijsko razdoblje (iposlon) Mihovec M. i Ružić A.39)
concrete-operational period razdoblje konkretnih operacja (iposlon) Mihovec M. i Ružić A.40)
formal-operational period razdoblje formalnih operacija (iposlon) Mihovec M. i Ružić A.41)
operant conditioning operantno uvjetovanje (mglavinic) Zarevski, P. 42)
radical behaviorism radikalni biheviorizam (mglavinic) Wikipedia 43)
schedules of reinforcement rasporedi potkrepljenja (mglavinic) (imiklosic) Divjak, Z. 44) Wikipedia 45) Bulat, H.46)
Experiental learning theory iskustvena teorija učenja (slazanski) (ptomac-jbosak) Petrović, A.47)
assimilator teoretičar (slazanski) Hrupelj, J. D. i Hrupelj Z.48)
converger pragmatičar (slazanski) Hrupelj, J. D. i Hrupelj Z.49)
accomodator aktivist (slazanski) Hrupelj, J. D. i Hrupelj Z.50)
diverger promatrač (slazanski) Hrupelj, J. D. i Hrupelj Z.51)
Drive-reduction theory of motivation Motivacijska teorija smanjenja nagona (ajuric) Reeve, J. 52)
habit strength snaga navike (ajuric) Hothersall, D. 53)
reaction potential reakcijski potencijal (ajuric) Hothersall, D. 54)
incentive motivation motivacija poticajima (ajuric) Reeve, J. 55)
inhibitory strength inhibitorna snaga (ajuric) Reeve, J. 56)
acquisition stjecanje (btarabic) usvajanje (amaricic) Zarevski, P. 57)
Component Display Theory Komponentni dizajn (btarabic) nisam pronašao 58)
Gödel's incompleteness theorems Gödelovi teoremi nepotpunosti (btarabic) Wikipedia 59)
locus of control lokus kontrole (btarabic) Čudina-Obradović, M 60)
Social Cognitive Learning Theory Teorija socijalnog učenja (btarabic) Raboteg-Šarić, Z. 61)
Structural Learning Strukturalna teorija učenja (btarabic) nisam pronašao 62)
Turing's halting problem Turingov problem zaustavljanja (btarabic) Wikipedia 63)
hierarchy of needs hijerarhija potreba (ajuric) (ptomac) Rathus, S. A. 64) Reeve, J. 65)
facilitation theory teorija facilitacije (ilesko) (ptomac-jbosak) slobodan prijevod
Stimulus Sampling Theory Teroija uzorkovanja podražaja (ipranjkovic - amaricic) 66)
Contiguity theory and one trial learning Teorije kontigviteta i učenja iz jednog pokušaja(ipranjkovic - amaricic) ponavlja se kod isinjori i aharabajse Hothersall, D. 67)
Statistical learning theory Teorija statističkog učenja(ipranjkovic - amaricic) 68)
Scanning model of decision making skenirajući model odlučivanja(ipranjkovic - amaricic) 69)
inquiry-based learning istraživački usmjerena nastava (amarkolini) slično kod karbanasić Dijanić, Ž. B. 70)
inquiry learning istraživačka nastava (amarkolini) Dijanić, Ž. B. 71)
inquiry-guided learning istraživački vođena nastava (amarkolini) Dijanić, Ž. B. 72)
problem-based learning problemsko učenje (amarkolini) problemsko učenje (amaricic) 73); (mpajtlar) Tas Y. i Sungur, S. 74)Likić, R.75)
enquiry-based learning ispitivački usmjerena nastava (amarkolini - mblazev) slobodan prijevod
guided inquiry vođeno istraživanje (amarkolini - mblazev) Ivanjek, L. i Sušac, A. 76)
open inquiry otvoreno istraživanje (amarkolini - mblazev) Garašić, D. 77)
invitational learning pozivajuće učenje (kmartinovic - mblazev) slobodan prijevod
invitational theory pozivajuća teorija(kmartinovic - mblazev) slobodan prijevod
The Perceptual Tradition Perceptivna tradicija (kmartinovic - mblazev) slobodan prijevod
Self-Concept Theory Teorija pojma o sebi (kmartinovic - mblazev) Grgurić, G. 78)
personally/professionally inviting with oneself/others osobno/profesionalno pozivajući sa samim sobom/drugima (kmartinovic - mblazev) slobodan prijevod
problem-based learning problemsko učenje (emehulic) problemsko učenje (amaricic) 79); (mpajtlar) Tas Y. i Sungur, S. 80) Likić, R.81)
learner oriented approach pristup usmjeren na učenika (emehulic - mblazev) ZeleneVještine 82)
self-directed learning samousmjereno učenje (emehulic - mblazev) Donald, N. i Roberson, Jr. 83)
self-discovery samostalno stjecanje znanja i razumijevanja (emehulic - mblazev) Ne znam smisliti hrvatski izraz za ovaj pojam (osim ovako opsino) jer samootkrivanje u našem jeziku se odnosi na pojam self-disclosure koji znači nešto sasvim drugo…
programmed instruction programirana nastava (imiklosic) Djurić, D., Stanisavljević, J. 84)
learning machines strojevi za učenje (imiklosic - mblazev) Stankov, S. 85)
overprompting pretjerana upotreba potkrepljenja (imiklosic - mblazev) slobodan prijevod
frame theory teorija okvira (kmikulic) Gold,H.86)
schema theory teorija sheme (kmikulic - mblazev) (pmucnjak) Sternberg, R. J. 87) 88)
mental frames mentalni set (kmikulic - mblazev) Sternberg, R. J. 89)
content schema sadržajna shema (kmikulic - mblazev) slobodan prijevod
formal schema formalna shema (kmikulic - mblazev) slobodan prijevod
language schema jezična shema (kmikulic - mblazev) slobodan prijevod
Script Theory teorija scenarija (pmucnjak) Sternberg, R. J. 90)
affect theory teorija afekta (pmucnjak) slobodan prijevod
simulation-based learning učenje simulacijom (mpajtlar) slobodan prijevod
model progression model napredovanja (mpajtlar - mblazev) slobodan prijevod
cognitive apprenticeship teorija kognitivnog pripravništva (vpalavra) Carnet91)
instructional design instrukcijski dizajn (vpalavra) nastavni dizajni (amaricic)Bubaš, G., Grabar, D. i Bambir, D. 92)
situated learning situacijsko učenje (vpalavra) Matijević, M. 93), Božič,Š. 94)
transformative learning theory transformacijska teorija učenja (dsinkovic) Ally, M. 95)
theory of situated cognition teorija situirane kognicije (vpalavra - mblazev) slobodan prijevod
learning transfer transfer učenja (vpalavra - mblazev) Scribd 96)
community of practice zajednica prakse (vpalavra - mblazev) zajednice prakse (bbrdovcak), Carnet 97)
observational learning učenje opažanjem (dpejazic) Kampiotis, S.98)
reciprocal determinism recipročni determinizam (dpejazic) Kalebić Maglica, B.99)
social cognitive theory socijalno kognitivna teorija (dpejazic - mblazev) Jurić, D. 100)
past/promised/vicaorous reinforcement/punishment prošlo/obećano(zamjensko potkrepljenje/kazna (dpejazic - mblazev) slobodan prijevod
self-response samoodgovaranje (dpejazic - mblazev) slobodan prijevod
social dvelopment theory sociokulturalna teorija razvoja (lpopek) Berk, L. E. 101)
the more knowledgeable other posrednik u učenju (lpopek) Skupnjak, D. 102)
the zone of proximal development područje približnog razvoja (lpopek) Raboteg-Šarić, Z. 103)
scaffolding podizanje skela (lpopek) Proces podupiranja/građevinske skele (Amaricic)(abiluskovic) Raboteg-Šarić, Z. 104)
meaning schemata značenje schema (dsinkovic) slobodni prijevod
meaning perspective značenje perspektive (dsinkovic) slobodni prijevod
Fatigue method metoda umora (aharabajsa) Zarevski, P. 105)
Threshold method metoda praga (aharabajsa) Zarevski, P. 106)
Incompatible stimuli method metoda nespojivih odgovora (aharabajsa) Zarevski, P. 107)
Component Display Theory teorija prikaza sastavnica (mbuljanovic) slobodan prijevod
categories of content katogorije sadržaja (mbuljanovic) slobodan prijevod
categories of desired performance kategorije željene izvedbe (mbuljanovic) slobodan prijevod
performance-content matrix Matrica izvedbe i sadržaja (mbuljanovic) slobodan prijevod
primary/secondary presentation forms primarni/sekundarni oblici prezentacije (mbuljanovic) slobodan prijevod
latent learning latentno učenje (ajuric) Hothersall, D. 108)
discrimination learning theory teorija diskriminativnog učenja (ajuric) slobodan prijevod
Hull-Spence hypothesis of conditioning and learning Hull-Spenceova hipoteza kondicioniranja i učenja (ajuric) slobodan prijevod
primary drives primarni nagon (ajuric) slobodan prijevod
secondary drives sekundarni nagon (ajuric) slobodan prijevod
laws of grouping načela grupiranja (jlivakovic) wikipedija 109)
figure-ground perception percepcija figure i pozadine (jlivakovic) wikipedija 110)
insightful learning učenje uvidom (jlivakovic) Zarevski, P.111)
cognitivist theories kognitivističke teorije (jlivakovic) wikipedija 112)
self-actualization samoaktualizacija (ptomac) samoostvarenje Rathus, S. A. 113)
social constructivism socijalni konstruktivizam (ivalentic) slobodan prijevod
personal constructivism osobni konstruktivizam (ivalentic) slobodan prijevod
radical constructivism radikalni konstruktivizam (ivalentic) slobodan prijevod
cognitive constructivism kognitivni konstruktivizam (ivalentic) slobodan prijevod
realist constructivism realistički konstruktivizam (ivalentic) slobodan prijevod
facilitator facilitator (ilesko) slobodan prijevod
client-centered therapy klijentu usmjerena terapija (ilesko) slobodan prijevod
the actualizing tendency tendencija samoaktualizaciji (ilesko) istrazime 114)
experimental learning eksperimentalno učenje (ilesko) slobodan prijevod
facilitator of learning facilitator učenja (ilesko) slobodan prijevod
single-coding theory teorija jednostrukog kodiranja (skos) slobodan prijevod
logogen pojam (skos-iburic) Rebernjak, B. 115)
imagen predodžba (skos-iburic) Rebernjak, B. 116)
representational units reprezentacijske jedinice (skos-iburic) slobodan prijevod
referential connections referencijalne veze (skos) slobodan prijevod
associative connections asocijativne veze (skos) slobodan prijevod
simulated world or system simulirani svijet ili sustav (avincek) slobodan prijevod
structural learning theory strukturalna teorija učenja (ipugar) slobodan prijevod
lower-order rules pravila nižeg reda (ipugar) slobodan prijevod
higher-order rules pravila višeg reda (ipugar) slobodan prijevod
modality principle načelo modaliteta (lsmrke) slobodni prijevod
redundancy principle načelo suvišnosti (lsmrke) Latash,Gorniak,Zatsiorsky. 117)
Split attention effect Efekt podijeljene pažnje(lsmrke) referenca ne radi i nema tog pojma (amaricic) A. Guć
seductive details effect efekt privlačnih detalja (lsmrke -amaricic) slobodni prijevod
Coherence principle princip povezanosti (lsmrke) nije ok prijevod ?!(amaricic) Roščić, V.118)
Individual differences principle princip individualnih razlika (lsmrke) CARNet.119)
Signaling effect Efekt signalizacije (lsmrke) Tržište kapitala.120)
Segmenting effect efekt raščlanjivanja (lsmrke) slobodni prijevod
Worked examples effect učenje putem primjera (lsmrke) efekt praktičnih primjera (amaricic) slobodni prijevod
Expertise reversal effect efekt stručnosti (lsmrke) ?? efekt ukidanja/preokreta stručnosti (amaricic)slobodni prijevod
Explanation prompts poticanje na tumačenje (lsmrke) poticanje tumačenja (amaricic) slobodni prijevod
Shema activation aktivacija shema (lsmrke) slobodni prijevod
Learner control učenikov stupanj kontrole (lsmrke) kontrola učenika (amaricic) slobodni prijevod
presentation pacing ? (lsmrke - amaricic) X
Spatial contiguity principle Princip prostornog kontigviteta (btarabic) slobodni prijevod
Temporal contiguity principle Princip vremenskog kontigviteta (btarabic) slobodni prijevod
guided instruction learning učenje navođenjem uputa (karbanasic) učenje kroz vođenu nastavu amaricicn NE NALAZIM OVO U TEKSTU slobodni prijevod
phonological loop system fonološka petlja (kbosnjak) Carević, L.121)
operant conditioning chamber komora operantnog uvjetovanja (mglavinic-iburic) slobodan prijevod
stage theory of cognitive development teorija stadija kognitivnog razvoja (iposlon-jbosak) slobodan prijevod
transformative learning theory transformacijska teorija učenja (dsinković-jbosak) slobodan prijevod
critical reflection kritičko razmišljanje (dsinković-jbosak) slobodan prijevod
rational discourse racionalna rasprava (dsinković-jbosak) slobodan prijevod

Uobičajeni pojmovi u kognitivnoj psihologiji, ne trebaju referencu (u ovu tablicu ne trebate vi demosice ništa dodavati, samo ovu iznad koristite)

instructional materials obrazovni materijali (dantic- amaricic) nastavni materijal (amaricic) Batarelo, I.122)
prior knowledge predznanje (ipugar) Stanić, N. i Gavrilović, J. 123)
judgement prosudba (dpejazic - mblazev) x
within-lesson sequencing nizanje unutar lekcije (pkralj-iburic) slobodan prijevod
extinction gašenje (ajuric) Zarevski, P. 124)
22) , 53) , 54) , 67) , 108)
Hothersall, D. (2002). Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
23) , 24) , 26) , 27)
Mlačić,B. (2011). Skripta kolegija Psihologija učenja. Hrvatski strudiji: Zagreb.
25) , 42) , 57) , 105) , 106) , 107) , 124)
Zarevski, P. (1994). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
52) , 55) , 56) , 65)
Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
58) , 62)
nisam pronašao
60)
Čudina-Obradović, M. (2009). Psihologija motivacije. Zagreb: Hrvatski studiji (skripta).
61)
Raboteg-Šarić, Z. (2007). Psihologija djetinjstva i adolescencije. Zagreb: Hrvatski studiji (skripta).
64) , 113)
Rathus, S. A.(2001). Temelji psihologije. Jasterbarsko: Naklada Slap.
74) , 80)
Tas Y. i Sungur, S. (2012)-ne vrijedi više. Učinak učenja rješenjem problema na samoregulirano učenje: pregled literature. Croatian Journal of Education, (14), 533-560.
87) , 89) , 90)
Sternberg, R. J. (2005). Kognitivna psihologija (Prijevod trećeg izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.
101)
Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap
103) , 104)
Raboteg-Šarić, Z. (2007). Uvod u razvojnu psihologiju. Zagreb: Hrvatski studiji (skripta).
111)
Zarevski, P. (1994). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
misc/tablica_pojmova.txt · Last modified: 2014/01/31 17:45 by amaricic